English


 
 
NOVICE
Slike s študentske arene
29.11.2011

Slike s študentske arene so na voljo tukaj

Z interne MMG konference pa tukaj

Zapisnik s sestanka 21.4.2011
05.05.2011

Dodan je zapisnik s sestanka iz dne 21.4.2011.

Vodstvo MMG
04.05.2011

Predsednik MMG je

Gašper Žerovnik e-pošta,

podpredsednik pa

Duško Kančev e-pošta.

Seznam članov in vodstva.

PRAVILNIK MREŽE MLADE GENERACIJE

Tudi v PDF obliki.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Vodstvo Mreže mlade generacije (v nadaljnjem besedilu sekcija) deluje kot stalna komisija Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (v nadaljnjem besedilu društvo) v skladu s 30. členom statuta društva.

2. člen

Sekcijo zastopa in zanjo podpisuje predsednik sekcije. V času odsotnosti predsednika lahko s pisnim pooblastilom sekcijo zastopa tudi pooblaščeni član vodstva sekcije.

II. MANDATNA DOBA

3. člen

Mandatna doba sekcije velja do prenehanja delovanja društva ali dokler skupščina društva ne prekliče njenega delovanja. Mandatna doba članov vodstva sekcije je zapisana v 8. členu tega pravilnika.

III. CILJI IN NALOGE

4. člen

Poleg ciljev in nalog, ki so opredeljeni v 6. členu statuta društva, sekcija:

ˇ skrbi za izmenjavo znanja med starejšo in mlajšo generacijo,

ˇ podpira aktivno delovanje mladih ljudi v Društvu jedrskih strokovnjakov Slovenije,

ˇ spodbuja pridruževanje v evropsko Young Generation Network,

ˇ spodbuja organizacijo seminarjev, konferenc in ostalih tehničnih srečanj mladim,

ˇ spodbuja prilagajanje dela, da bo odražalo potrebe mladih in da bo zagotavljalo ustrezen prenos znanja,

ˇ skrbi za organizacijo seminarjev in aktualnih srečanj, ki bodo izrazito namenjeni mladim,

ˇ prispeva k varnemu in ekonomičnemu obratovanju jedrske elektrarne v Krškem.

IV. ČLANSTVO

5. člen

Član sekcije je praviloma vsak zainteresiran član društva mlajši od 35 let, ki sprejme pravilnik sekcije, ali drug član društva, ki mu na podlagi prošnje članstvo odobri vodstvo sekcije. Član sekcije lahko postane tudi drug državljan Slovenije ali tuj državljan, ki mu na podlagi prošnje članstvo odobri vodstvo sekcije v soglasju z upravnim odborom društva.

6. člen

Pravice članov so:

ˇ da uresničujejo svoje strokovne interese na področju dejavnosti sekcije,

ˇ da so seznanjeni z nalogami in pristojnostmi sekcije,

ˇ da sodelujejo pri delu in soodločanju v organih sekcije,

ˇ da v skladu z dogovorjenimi pravili uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja sekcije,

ˇ da volijo in so voljeni v organe sekcije.

Dolžnosti članov so:

ˇ da s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog sekcije,

ˇ da spoštujejo pravilnik in druge akte, pravila ter sklepe organov sekcije,

ˇ da sodelujejo pri izvajanju skupno dogovorjenih nalog,

ˇ da varujejo ugled sekcije.

7. člen

Prenehanje članstva

Članstvo v sekciji preneha:

ˇ s koncem koledarskega leta v katerem član dopolni 35 let ali s koncem mandata funkcije v sekciji,

ˇ z izstopom na podlagi izstopne izjave,

ˇ z izključitvijo,

ˇ s smrtjo,

ˇ s prenehanjem delovanja sekcije.

V. ORGANIZACIJA SEKCIJE

8. člen

Sekcijo vodi vodstvo sekcije, ki je sestavljeno iz predsednika, podpredsednika, referenta za mednarodne zadeve, ki je hkrati tudi tajnik, in 3 članov sekcije.

Mandat članov vodstva sekcije je dve leti.

Člane vodstva sekcije določijo člani sekcije sporazumno ali se izvedejo volitve. Vodstvo sekcije potrdi skupščina društva.

Volitve za člane vodstva sekcije se izvedejo na sestanku članov sekcije, ki ga skliče predsednik sekcije na pobudo vsaj treh članov sekcije. Sestanek lahko poteka v živo ali z uporabo elektronske pošte. Pri odločanju se upošteva večino glasov na sestanku sodelujočih članov sekcije.

VI. PRISTOJNOSTI

9. člen

Pristojnosti vodstva sekcije so:

sklicevanje sestankov,

skrb za izvrševanje programskih usmeritev sekcije,

izdelava letnega poročila o delu v preteklem letu in planu za tekoče leto,

izvajanje drugih nalog v skladu s statutom društva in pravilnikom sekcije.

VII. KONČNE DOLOČBE

Ta pravilnik je sprejela skupščina društva dne 6. maja 1999 na predlog sekcije in velja takoj.

ZANIMIVOST
 O mreži mlade generacije

Prihodnost jedrske industrije je v rokah mlade generacije, zato

MMG spodbuja in podpira izobraževanje, izmenjavo znanja in strokovno udejstvojvanje mladih inženirjev, tehnikov in usposobljenega osebja na jedrskem področju: od šol do univerz in industrije.

MMG pomeni zanimive kariere za mlade.

MMG aktivno sodeluje v nacionalnem zdrdruženju jedrskih strokovnjakov DJS, ter v evropskem združenju Young Generation Network

MMG organizira različne strokovne aktivnosti in približuje seminarje, konference in ostala tehnična srečanja mladim, ter spodbuja dialog med potrebami trga dela in potreb ter strokovnega znanja mladih Vodstvo MMG

Predsednik MMG je Gašper Žerovnik e-pošta,

podpredsednik pa Duško Kančev e-pošta.

Seznam članov in vodstva. Ekskurzije

Kako je bilo na letošnji ekskurziji, v Francijo, ki jo je v imenu DJS organiziral MMG si lahko prebereš tukaj.

Slike pa so dostopne tu in tu.